NATO – organisaatioiden himmeli

admin

NATO voi ostaa omiin tarpeisiinsa tuotteita laidasta laitaan Suomestakin. NATO:n Suomen toiminnot ovat vasta alkamassa ja etsimässä omia toimintojaa ja sijaintejaan – kannattaa muistaa, että kaikki NATO ostos ovat ”julkisia hankintoja”, eli tietynlainen virkamiesmäinen toiminta on edessä, mikäli haluat myydä jotain NATO joukoille – iso osa ostoksista eli hankinnoista tehdään kuitenkin paikanpäällä.

NATO itse ostaa varsin vähän tuotteita ja palveluita, mutta Suomeen tulevien NATO yksiköiden tukihankinnat tekee pääosin Suomen valtio.
NATO:n hankinnat tapahtuvat NSPA:n ja NCIA, näistä NSPA on enemmän niitä perustarvikkeita.

Naton historia

NATO, eli Pohjois-Atlantin liittouma, perustettiin vuonna 1949. Se oli alun perin vastaus Neuvostoliiton kasvavaan vaikutusvaltaan Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen. NATO:n perustamissopimuksen, Washingtonin sopimuksen, keskeinen ajatus oli turvata jäsenvaltioiden yhteinen puolustus. Mikäli yhtä jäsenvaltiota vastaan hyökättäisiin, katsottaisiin se hyökkäykseksi kaikkia jäsenvaltioita vastaan.

Alkuperäisiin jäsenmaihin kuuluivat Yhdysvallat, Kanada, Iso-Britannia, Ranska, Italia, Belgia, Alankomaat, Luxemburg, Norja, Tanska, Islanti ja Portugali. Kylmän sodan aikana NATO oli keskeisessä roolissa läntisen maailman turvallisuusjärjestelyissä, ja sen merkitys korostui etenkin Neuvostoliiton ja Varsovan liiton muodostamaa uhkaa vastaan. Kylmän sodan päättymisen jälkeen NATO on laajentunut itään päin ja ottanut uusia jäseniä.

Organisaation rakenne

NATO:n organisaatioiden rakenne on monimutkainen. Ylin päätöksentekoelin on Pohjois-Atlantin neuvosto, jossa kaikki jäsenmaat ovat edustettuina. Neuvosto kokoontuu eri tasolla: ulkoministerit, puolustusministerit tai valtionpäämiehet. Päätökset tehdään yksimielisesti, ja ne ovat kaikkia jäsenmaita sitovia.

Toinen keskeinen elin on sotilaskomitea, joka koostuu jäsenmaiden puolustusvoimien päälliköistä tai heidän edustajistaan. Sotilaskomitea on tärkeä neuvonantaja ja suunnitteluelin sotilaallisiin kysymyksiin liittyen. Lisäksi NATO:n organisaatiossa on useita erikoistuneita elimiä ja virastoja, jotka vastaavat esimerkiksi logistiikasta, tiedustelusta ja teknologiasta.

Laajentuminen ja jäsenyys

NATO on laajentunut merkittävästi perustamisensa jälkeen. Kylmän sodan päättymisen jälkeen monet entisen Varsovan liiton maat ja entiset Neuvostoliiton osavaltiot ovat liittyneet NATO:on. Laajentuminen on ollut osa laajempaa prosessia, jossa Keski- ja Itä-Euroopan maat ovat integroituneet länteen poliittisesti ja taloudellisesti.

Naton paikalliset hankinnat

NATO tekee paikallisia hankintoja eri jäsenmaissa sijaitsevien tukikohtiensa ja operaatioidensa tukemiseksi. Nämä hankinnat ovat osa liittouman logistiikka- ja tukistrategiaa, jonka tavoitteena on varmistaa operaatioiden tehokkuus ja jäsenmaiden armeijoiden tarpeiden täyttäminen. Paikalliset hankinnat voivat käsittää laajan kirjon tuotteita ja palveluita, kuten sotilasvarusteita, rakennuspalveluita, huolto- ja ylläpitopalveluita sekä erilaisia tukipalveluita.NATO:n paikalliset hankinnat noudattavat avoimuuden, kilpailun ja tasapuolisuuden periaatteita. Tämä tarkoittaa, että hankintaprosessit ovat avoimia ja kilpailutettuja, mikä mahdollistaa eri yritysten osallistumisen tarjouskilpailuihin. Näin edistetään paikallista taloutta ja tuetaan paikallisia yrityksiä, samalla kun varmistetaan kustannustehokkuus ja hankintojen laatu.

Hankintaprosessi

NATO:n hankintaprosessi on suunniteltu varmistamaan, että kaikki hankinnat ovat sopusoinnussa liittouman standardien ja vaatimusten kanssa. Prosessi alkaa tarpeenmäärittelyllä, jonka jälkeen julkaistaan tarjouspyyntö. Tarjouspyynnöt voivat olla avoimia tai rajoitettuja, riippuen hankinnan laajuudesta ja luonteesta.Tarjouskilpailun jälkeen tarjoukset arvioidaan ja valitaan sopivin toimittaja. Arvioinnissa otetaan huomioon hinta, laatu, toimitusaikataulut ja toimittajan kyky täyttää NATO:n vaatimukset. Hankintasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen seuraa toimitus ja lopulta sopimuksen toteutuksen valvonta. Koko prosessi noudattaa tiukkoja eettisiä sääntöjä ja säädöksiä, jotka varmistavat prosessin läpinäkyvyyden ja oikeudenmukaisuuden.

Vaikutukset paikallistalouksiin

NATO:n paikalliset hankinnat voivat olla merkittävä taloudellinen tekijä jäsenmaiden paikallistalouksissa. Hankinnat tarjoavat paikallisille yrityksille mahdollisuuden päästä käsiksi uusiin markkinoihin ja laajentaa liiketoimintaansa. Lisäksi ne voivat luoda työpaikkoja ja edistää teknologista kehitystä ja innovaatioita.Hankinnat voivat myös tuoda mukanaan haasteita, kuten tarve noudattaa NATO:n tiukkoja standardeja ja vaatimuksia. Tämä voi edellyttää investointeja laadun parantamiseen, sertifikaatteihin ja kykyyn vastata nopeasti toimitustarpeisiin. Lisäksi paikallisten yritysten on kyettävä kilpailemaan kansainvälisesti, mikä voi vaatia strategisia kumppanuuksia ja verkostoitumista.

Johtopäätökset ja tulevaisuuden näkymät

NATO:n paikalliset hankinnat ovat olennainen osa liittouman toimintaa ja ne vaikuttavat merkittävästi paikallistalouksiin. Hankintaprosessin avoimuus ja kilpailutus tukevat paikallisten yritysten kasvua ja tarjoavat liittoumalle kustannustehokkaita ja laadukkaita ratkaisuja. Tulevaisuudessa on odotettavissa, että NATO jatkaa hankintojensa monipuolistamista ja tehostamista, samalla kun se pyrkii vahvistamaan yhteistyötä jäsenmaiden kanssa ja tukemaan paikallistalouksia.

Vastaa

info

PuH +35810- 327 4230

vIHDINKATU 6
08100 lohja